รับสอน matlab

รับสอน matlab

รับสอน matlab เขียน matlab และ ทำ วิจัย ด้วย MATLAB

รับเขียน และ ทำ วิจัย ด้วย MATLAB ทางด้าน วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์

จากประสบการณ์ ทำงานที่ ปั้นปลาย ของ งานต้อง แสดงผลลัพธ์ ด้วย การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ที่นำมาประยุกต์ ใช้ในงาน นับว่า เป็น ความสำคัญ อันดับแรก การเขียนโปรแกรม ถือ เป็นปัญหารอง

การเขียนโปรแกรม โดยปราศจาก ความเข้าใจ ในคณิตศาสตร์ อย่างถ่องแท้ อาจก่อเกิด ปัญหา มากมายเช่น

1) โปรแกรม ใช้ได้เฉพาะ บางข้อมูล

2) โปรแกรม ประมวลผลช้า

3) โปรแกรม ให้ผลลัพธ์ ที่ไม่ถูกต้อง

ปัญหา ข้างบนนี้ แก้ไม่ได้ ด้วยการ เขียนโปรแกรม

Matlab เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ และ เครื่องมือที่ดี ในการใช้ทำงานวิจัย หรือ โปรเจกต่างๆ เพราะ มีฟังก์ชันรองรับ อยู่มาก ซึ่งจะช่วยทำให้งานเสร็จ เร็วมากขึ้น แต่ Matlab ก็ไม่ใช่ เป็นเ งื่อนไข ที่สำคัญที่สุด ในการทำวิจัยปัญหาจริงๆ อยู่ที่ความ เข้าใจใน กระบวนการ ที่จะทำตลอดจน คณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้อธิบาย ในงานวิจัยซึ่ง เป็นปัญหา ที่สำคัญ และ ความเข้าใจใน คณิตศาสตร์เหล่านี้ จะ นำมา เป็นหลักการ และ แนวคิดที่ใช้ สำหรับเขียนโปรแกรม ที่ถูกต้อง และ อธิบายได้ใน ปัญหาที่เกิด ขึ้นต่อไป รับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์

เราจะเริ่ม สอน ด้วย การเขียนโปรแกรมการตรวจับสีผิวโดยใช้สี

YCbCr ด้วย Matlab รับสอน matlab

แบบจำลองสี (Color Model)

แบบจำลองสี เป็น วิธีที่กําหนดสีต่าง ๆ ให้เป็น แบบ มาตรฐาน ซึ่งแบบ จําลอง สีในแต่ ละ แบบก็ จะมีคุณสมบัติ แตกต่าง กัน ออกไป

จึง เหมาะสม สําหรับ การใช้งาน ที่ แตกต่างกัน ในแบบจําลองของสีนั้นจะใช้สีหลัก ๆ ที่เรียกว่าแม่สีมาผสมผสานกลมกลืนกันเพื่อใช้ ในการแสดงค่าสีอื่น ๆ โดยแม่สีหลักนั้นจะแตกต่างกันไปตามแบบจําลองแต่ละชนิด

แบบจำลองสี YCbCr รับสอน matlab

แบบจำลองสี YCbCr ถูกใช้อย่างกว้างขวางในสัญญาณวิดีโอดิจิตอล มีการประยุกต์ใช้งานในด้านการลดขนาดของข้อมูลของภาพชนิด JPEG และขนาดข้อมูลวิดีโอ MPEG ในแบบจําลองนี้ Y จะเก็บข้อมูลของความเข้มแสง (Luminance) ส่วน Cbและ Cr จะเก็บข้อมูลของแสงสี

clc,

close all,

clear all,

%%

img_orig=imread(‘car6.jpg’);

figure, imshow(img_orig)

img=img_orig; %copy of original image

%%

img_g = rgb2gray(img);

img_g1 = img_g;

%%

ycbcr = rgb2ycbcr(img);

y=ycbcr(:,:,1);

cb=ycbcr(:,:,2);

cr=ycbcr(:,:,3);

figure, imshow(cb), impixelinfo

figure, imshow(cr), impixelinfo

figure, imshow(y), impixelinfo

%%

[r c] = size(y);

%%

for i = 1:r

for j = 1:c

if cb(i,j) >= 110 && cb(i,j) <= 120 && cr(i,j) >= 137 && cr(i,j) <= 142

%img_g(i,j) = img_g(i,j);

img_g(i,j) = 255;

else

img_g(i,j) = 0;

end

end

end

figure, imshow(img_g), impixelinfo

%%

imf = imfill(img_g, ‘holes’);

figure, imshow(imf), impixelinfo

%%

imbw = bwareaopen(imf, 5000);

figure, imshow(imbw), impixelinfo

%%

m = img_g1 .* uint8(imbw);

figure, imshow(m), impixelinfo

%%

[rimbw cimbw] = size(imbw);

for iimbw = 1:rimbw

for jimbw = 1:cimbw

if imbw(iimbw,jimbw) == 1

%img_g(i,j) = img_g(i,j);

img_orig(iimbw,jimbw,:) = img_orig(iimbw,jimbw,:);

else

img_orig(iimbw,jimbw,:) = 0;

end

end

end

figure, imshow(img_orig), impixelinfo

Input image
Output image

Reference : https://piyawat1989.files.wordpress.com/2017/03/618466ch5_2_59.pdf

หมายเหตุท้าย:
หากคุณชอบบทความนี้อย่าลืมคลิก❤ด้านล่างเพื่อแนะนำและถ้าคุณมีคำถามใด ๆ แสดงความคิดเห็นและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน

ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี 🙂

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช Wire Mesh มีกำลังคลาก (Yield Strength) สูงกว่าเหล็กเส้นธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปถึง 2 เท่า จึงทำให้ประหยัดวัสดุ ประกอบกับตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช สามารถผลิตได้ตามต้องการ จึงไม่เสียเศษเหล็ก จึงทำให้ไม่มีการสูญเปล่า