ขั้นตอนการหาคุณลักษณะเด่นด้วย Eigen face ในงานรู้จำใบหน้าด้วย MATLAB

หาลักษณะเด่น Eigen face ด้วย MATLAB

ปี ค.ศ. 1987 คุณ Sirovich และ คุณ Kirby ได้ ทำการ พัฒนา Eigenface ให้ เป็น ที่ รู้ จัก

โดย เรียก ชุดเวกเตอร์ ที่ ใช้ ใน การ ระบุ ตัวตน ด้วย ใบหน้า ของ มนุษย์ ว่า

Eigenface หรือ อีก อย่างหนึ่ง ว่า เป็น ชื่อเรียกเซตของ Eigen Vector

จาก กระบวน การ ทาง คณิตศาสตร์ และ สถิติ ของ ใบหน้า ที่ หลากหลาย

วิธี นี้ ได้ รับ ความสนใจ และ ยอมรับ ว่า สามารถ สังเคราะห์ ภาพ ใบหน้า ขึ้น มา ใหม่

ได้ จาก ข้อมูล จาก แบบ จำลอง และ สามารถ จัดเก็บ ข้อมูล พารามิเตอร์ ของ

ใบหน้า ของ บุคคล ใน รูปแบบ ชุด ตัวเลข เพียง เล็กน้อย

หา ลักษณะ เด่น Eigen face ด้วย MATLAB

ซึ่ง การ สร้างแบบจำลอง Eigenface นี้ สามารถ ทำ ได้ จาก ขั้นตอน วิธีทาง

สถิติ จาก เมทริกซ์ ความ แปรปรวน ร่วมเกี่ยว (covariance matrix) โดย เรียกลักษณะ ของ เซต

ใบ หน้า ที่ หลากหลาย นี้ เป็น กลุ่ม ของ เวกเตอร์ นี้ ว่า

Eigen Vector ซึ่ง เป็น แนวทาง หนึ่ง ใน ทฤษฎี เรื่อง

หาลักษณะเด่น Eigen face ด้วย MATLAB

การวิเคราะห์ ส่วน ประกอบ Principle component analysis (PCA) โดย Eigen face มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนที่ 1 รับภาพอินพุท (Input images) และ ค่าเฉลี่ยของรูปภาพ

m = mean(T,2); % Computing the average face image

Train_Number = size(T,2);

A = [];

for i = 1 : Train_Number

temp = double(T(:,i)) — m; % Computing the difference image for each image in the training set Ai = Ti — m

A = [A temp]; % Merging all centered images

end

L = A’*A; % L is the surrogate of covariance matrix C=A*A’.

[V D] = eig(L);

%%%%%% Sorting and eliminating eigenvalues

L_eig_vec = [];

for i = 1 : size(V,2)

if( D(i,i)>1 )

L_eig_vec = [L_eig_vec V(:,i)];

end

end

% Calculating the eigenvectors of covariance matrix ‘C’

Eigenfaces = A * L_eig_vec; % A: centered image vectors

Euc_dist = [];

for i = 1 : Train_Number

q = ProjectedImages(:,i);

temp = ( norm( ProjectedTestImage — q ) )²;

Euc_dist = [Euc_dist temp];

end

[Euc_dist_min , Recognized_index] = min(Euc_dist);

หมาย เหตุท้าย : รับสอนPython
หาก คุณชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้าน ล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ แสดงความคิดเห็นและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน

ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี 🙂