ค้นหาเซนทรอยด์ของรูปทรงเรขาคณิตในภาพ (Find the centroid of geometric shapes in the image)

เซนทรอยด์รูปทรงเรขาคณิต

img = cv2.imread(“test.jpg”)
gray_image = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret, thresh = cv2.threshold(gray_image, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
cv2.drawContours(img, contours, -1, (0, 0, 255), thickness=1)
cv2.imshow(“Image”, img)
cv2.waitKey(0)
for c in contours:
M = cv2.moments(c)
if M[“m00”] != 0:
cX = int(M[“m10”] / M[“m00”])
cY = int(M[“m01”] / M[“m00”])
else:
cX, cY = 0, 0

cv2.circle(img, (cX, cY), 5, (0, 0, 255), -1)
cv2.imshow(“Image”, img)
cv2.waitKey(0)

เซนทรอยด์รูปทรงเรขาคณิต คืออะไร

ใน ทาง เรขาคณิต เซนทรอยด์ (อังกฤษ: centroid) หรือ ชื่อ อื่น เช่น ศูนย์กลางเรขาคณิต (geometric center)

แบรีเซนเตอร์ (barycenter) ของ รูปร่าง X  บน ระนาบ คือ จุดตัด ของ เส้นตรง ทั้งหมด ที่ แบ่ง รูปร่าง X ออก เป็น สอง ส่วน

ตาม โมเมนต์ เท่า ๆ กัน หรือ เรียก ได้ ว่า เป็น แนวโน้มสู่ส่วนกลาง ของ จุด ทั้งหมด ที่ อยู่ ภายใน

รูปร่าง X  นิยาม นี้ ขยาย ออกไป ยัง วัตถุ ใด ๆ ที่ อยู่ ใน ปริภูมิ n  มิติ ด้วย นั่น คือ เซนทรอยด์

คือ จุดตัด ของ ระนาบเกิน (hyperplane) ทั้งหมด ที่ แบ่ง รูปร่าง X  ออก เป็น สองส่วน

ตาม โมเมนต์ เท่า ๆ กัน ใน ทาง ฟิสิกส์ เซนทรอยด์ อาจ หมาย ถึง ศูนย์ กลาง

เรขาคณิต ของ วัตถุ ดัง ที่ กล่าว ไป แล้ว หรือ อาจ หมายถึง ศูนย์กลางมวล หรือ

ศูนย์ถ่วง ของ วัตถุ ขึ้น อยู่ กับ บริบท หรือ เรียก ได้ ว่า เป็น แนวโน้ม สู่ ส่วนกลาง

ของ จุด ทั้งหมด ซึ่ง ชั่ง น้ำหนัก ตาม ความหนาแน่น หรือ น้ำหนักจำเพาะ ตาม ลำดับ

ใน ทาง ภูมิศาสตร์ เซนทรอยด์ ของ บริเวณ หนึ่ง บนพื้น ผิวโลก ซึ่ง

เป็น ภาพ ฉาย ตาม แนว รัศมี ไป บน พื้นผิว คือ จุดกึ่งกลาง โดย

สมมติ ของ พื้น ที่ บริเวณ นั้น เรียกว่า ศูนย์กลางภูมิศาสตร์ (geographical centre)

เซนทรอยด์รูปทรงเรขาคณิต
ขอบคุณรูปภาพจาก :
เซนทรอยด์ – วิกิพีเดีย

ขอบคุณที่มาจาก : เซนทรอยด์

หมาย เหตุท้าย : รับสอน Python
หาก คุณชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้าน ล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ แสดงความคิดเห็นและฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน