อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม อาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ล่าช้ากว่าอุตสาหกรรมสาขาอื่น ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ไม่สามารถสนองตอบเทคโนโลยีใหม่ ที่ทันสมัย ได้ทันท่วงที เพราะข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง แต่ไม่ใช่ในแง่ของเทคโนโลยี “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” หรือ AI ซึ่งต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของกิจกรรมในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน มาใช้ได้อย่างลงตัว หรือคาดว่าจะมีการประยุกต์ใช้ในอนาคตอันใกล้ การคัดขนาดและจัดเรียงวัตถุดิบอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานหนึ่งในขั้นตอนการผลิตอาหารที่ใช้เวลามากที่สุด (Take time) คือ การคัดขนาดและจัดเรียงวัตถุดิบเพื่อบรรจุในบรรจุภัณฑ์ หรือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปสินค้า เช่น การคัดขนาด รูปร่าง และน้ำหนักของมันฝรั่งในแต่ละหัวที่รับซื้อมาจากเกษตรกร เพื่อจัดกลุ่มและนำไปแปรรูปเป็นสินค้าอาหารชนิดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม อาทิ มันฝรั่งหัวใหญ่และรูปทรงไม่สม่ำเสมออาจเหมาะกับการทำเฟรนช์ฟรายส์ (French fries) ในขณะที่มันฝรั่งหัวที่มีรูปร่างยาวเป็นทรงกระบอกจะเหมาะกับการทำมันฝรั่งทอดกรอบ (Potato chips) เป็นต้น เทคโนโลยีการคัดมะเขือเทศแต่ละลูกโดยใช้สีเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม เพื่อลดการปฏิเสธของลูกค้าผู้รับซื้อหรือผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่จะชื่นชอบมะเขือเทศที่มีสีสดๆ และสีสม่ำเสมอเมื่อนำมารวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป หลังจากมีผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกและเรียงลำดับวัตถุดิบการเกษตรดังกล่าว

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานเซนเซอร์ชนิดใช้แสง

โดย อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน ใช้เซนเซอร์ชนิดใช้แสง (Optical Sensor) เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบขนาดและรูปร่างของวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่ง หรือมะเขือเทศ โดยเซนเซอร์ชนิดนี้ทำงานโดยอาศัยหลักการส่งและรับแสงมาเป็นเครื่องมือสำคัญ ประสานกับความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องจักร ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยีหลากหลายด้านร่วมด้วย เช่น กล้องถ่ายภาพ เซนเซอร์อินฟาเรดระยะใกล้ (Near-Infrared Sensor: NIR) ซึ่งจะสามารถให้ภาพที่เหมือนกับที่ผู้บริโภคมองเห็นและมีส่วนสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้น ผลที่ได้รับกลับมา คือ ระยะเวลาในการคัดเลือกและจัดเรียงสินค้าสั้นลง ได้รับผลผลิตมากขึ้น ลดของเสีย และทำให้ได้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น ด้วยกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารที่เข้มงวดขึ้น และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เน้นความโปร่งใส การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญกับแนวโน้มดังกล่าว เช่น การเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหาร และการมีกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารในสายโซ่การผลิต การคาดการณ์ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดราคาและบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน การติดตามสินค้าในสายโซ่อุปทาน ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานการมุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนสุขอนามัยส่วนบุคคลโรงงานอาหารเปรียบเสมือนกับสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวให้ความสำคัญกับสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่ผลิตสำหรับผู้บริโภคจะมีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานในสายการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยี อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน ได้ลงนามในข้อตกลงสำคัญ (Huge deal) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานมาใช้ในการปรับปรุงสุขอนามัยส่วนบุคคลในกลุ่มคนงานในโรงงานอาหารในประเทศจีน เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ในร้านอาหาร โดยหลักการทำงานของกระบวนการดังกล่าว จะใช้ซอฟแวร์ตรวจจับวัตถุและใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการติดตามความเคลื่อนไหวของคนงาน เพื่อตรวจสอบดูว่าคนงานมีการแต่งกายถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยให้ผลการทดสอบออกมามีความถูกต้องสูงกว่าร้อยละ 96 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน มันจะดีไม่น้อย หากผู้ผลิตอาหารสามารถรู้ล่วงหน้าว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีลูกค้ารอเป็นเจ้าของอยู่ก่อนที่สินค้าจะวางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งเทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยให้บริษัทสามารถผลิตอาหารได้ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลผู้บริโภคที่ถูกป้อนเข้ามาในระบบ จากนั้นก็จะกระบวนการ Data Mining ในการประมวลผลและคาดการณ์ เพื่อกำหนด (Simulation) ลักษณะรสชาติที่ผู้บริโภคต้องการ ทั้งนี้ 95% ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลวในช่วง 3 ปีหลังจากการเปิดตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาและวางจำหน่ายในตลาดโดยไม่มีการทดสอบและการคาดการณ์ความชอบของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปีที่ผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานได้ลงนามในข้อตกลงสำคัญ (Huge deal) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานมาใช้ในการปรับปรุงสุขอนามัยส่วนบุคคลในกลุ่มคนงานในโรงงานอาหารในประเทศจีน เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ในร้านอาหาร โดยหลักการทำงานของกระบวนการดังกล่าว จะใช้ซอฟแวร์ตรวจจับวัตถุและใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการติดตามความเคลื่อนไหวของคนงาน เพื่อตรวจสอบดูว่าคนงานมีการแต่งกายถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยให้ผลการทดสอบออกมามีความถูกต้องสูงกว่าร้อยละ 96 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานมันจะดีไม่น้อย หากผู้ผลิตอาหารสามารถรู้ล่วงหน้าว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีลูกค้ารอเป็นเจ้าของอยู่ก่อนที่สินค้าจะวางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งเทคโนโลยี AI จะเข้ามาช่วยให้บริษัทสามารถผลิตอาหารได้ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้จากข้อมูลผู้บริโภคที่ถูกป้อนเข้ามาในระบบ จากนั้นก็จะกระบวนการ Data Mining ในการประมวลผลและคาดการณ์ เพื่อกำหนด (Simulation) ลักษณะรสชาติที่ผู้บริโภคต้องการ ทั้งนี้ 95% ของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลวในช่วง 3 ปีหลังจากการเปิดตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาและวางจำหน่ายในตลาดโดยไม่มีการทดสอบและการคาดการณ์ความชอบของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

อุปกรณ์ AI เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ให้เช่าในโรงงาน การทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ปัญหาหนึ่งของผู้ที่อยู่ในแวดวงอาหารต้องเผชิญมาเป็นระยะเวลาช้านาน คือเรื่องการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นกระบวนการที่ต้องสูญเสียเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงาน น้ำ ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ช่วยในการทำความสะอาดต่างๆ ไม่นานมานี้ มีนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยน็อตติ้งแฮม แห่งสหราชอาณาจักร ได้พัฒนาระบบที่ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานเพื่อลดระยะเวลาในการทำความสะอาด และลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรได้ไม่น้อยกว่า 20-40% จากระดับปกติ โดยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า “Self-Optimizing Clean in Place” หรือ SOCIP ซึ่งมีหลักการทำงานโดยอัลตราโซนิคเซนเซอร์ (Ultrasonic Sensors) ในการตรวจจับและวัดเศษอาหาร รวมถึงจุลินทรีย์ในชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ส่วนในเรื่องเทคนิคการทำความสะอาดนั้น จะคำนึงถึงการป้องกันการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก อาหารและเครื่องดื่มที่อยู่ในสายการผลิตจะไม่มีความเสี่ยงจากการรุกล้ำ เพราะจะเน้นการทำความอาดในสถานที่ (Clean in place) เป็นหลัก ซึ่งในทางปฏิบัติจะใช้วิธีการทำความสะอาด อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิตอาหารโดยไม่มีการถอดประกอบ ซึ่งวิธีการดังกล่าวคาดว่าจะประหยัดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหารในสหราชอาณาจักร โดยไม่น้อยกว่า 100 ล้านปอนด์ต่อปี

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานอุปกรณ์ AI ให้เช่าในบริษัทอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงเรียนอุปกรณ์ AI ให้เช่าในอุปกรณ์ AI ให้เช่าในหน่วยงานรัฐอุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AIการเก็บข้อมูลจะถูกเก็บใน Excel / Cloud Serverโปรแกรมลงทะเบียนเข้าทำงานนักเรียนเข้าเรียนด้วยการสแกนใบหน้าโปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกลาดจอดรถเข้าออกหมู่บ้านโปรแกรมวัดน้ำหนักสิ่งมีชีวิตในโรงเรือนโปรแกรมวัดขนาดวัตถุโปรแกรมนับคนเข้าออกอาคารโปรแกรมตรวจจับหมวกกันน็อคโปรแกรมนับวัตถุบนสายพานโปรแกรมอ่านตัวอักษร OCRโปรแกรมตรวจจับและนับยานพาหนะโปรแกรมตรวจจับอารมณ์บนใบหน้าโปรแกรมอ่าน Barcodeโปรแกรมวัดความสูงของวัตถุด้วยหลักการ 2 กล้องโปรแกรมคัดแยกสีของวัตถุบนสายพานโปรแกรมนับประชากรบนถนน

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม