อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน ความกังวลในการคืนทุน

AI ให้เช่าในโรงงาน

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน ความกังวลในเรื่องระยะเวลาคืนทุนที่ล่าช้า

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน อีไอซีมองว่ามีอุปสรรคและความท้าทายสำคัญ 3 ประการของการนำ AI มาใช้ในไทย ประการแรก คือ ความกังวลในเรื่องระยะเวลาคืนทุนที่ล่าช้า จากข้อมูลพบว่าการปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดเพื่อให้สามารถนำ AI มาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ แม้จะเป็นโรงงานขนาดเล็กก็อาจต้องมีการลงทุนเริ่มต้นสูงถึงราว 10-30 ล้านบาท ในขณะที่กว่า 60% ของโรงงานอุตสาหกรรมในไทยเป็นโรงงานขนาดกลางและเล็กที่มีขนาดการลงทุนโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 30 ล้านบาท ดังนั้น ด้วยมูลค่าการลงทุนข้างต้นอาจส่งผลให้มีระยะเวลาคืนทุนที่ยาวนานราว 7-10 ปี ประการที่สอง คือ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT โดยเฉพาะธุรกิจหรือโรงงานประเภท SMEs ที่อาจไม่มีหน่วยงานด้านเทคโนโลยี หรือ IT ในองค์กร จึงจำเป็นต้องใช้บริการด้านนี้จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาให้บริการเป็นครั้งคราว หรือเป็นรายโครงการไป ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในไทยยังพึ่งพิงแรงงานมนุษย์ในกระบวนการผลิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานขนาดกลางและเล็กที่ดำเนินกิจการมานาน ซึ่งส่วนใหญ่ขาดการจัดเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ข้อมูลด้านวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง รวมถึงไม่มีการจัดทำระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

อุปกรณ์ AI ในโรงงาน อุตสาหกรรมต้องเดินสายการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์ AI ในโรงงาน มองว่าอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ในไทยที่จำเป็นต้องเดินสายการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง อย่างปิโตรเคมี และเครื่องดื่ม มีโอกาสที่จะนำ AI มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้ก่อนอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ เพราะสามารถจัดการกับข้อจำกัดในด้านบุคลากรและการจัดเก็บข้อมูลได้ ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรขนาดใหญ่เหล่านี้มักมีหน่วยงานด้าน IT ภายในที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีการใช้เครื่องจักรในเกือบทั้งกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งระบบตรวจวัดการทำงานของเครื่องจักรเพิ่มได้ไม่ยากและเอื้อต่อการทำ Digital Transformation และการนำเทคโนโลยี AI อย่าง AI-enhanced Predictive Maintenance และ Digital Twin มาควบคุมการผลิตทั้งหมดของโรงงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง และเพิ่มชั่วโมงการผลิตแล้ว อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน ยังช่วยให้สามารถคาดคะเนโอกาสเสียหายของเครื่องจักรหรือการรั่วซึมในกระบวนการผลิตของสารเคมีที่เป็นอันตรายได้อย่างแม่นยำอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก อาจยังต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายข้างต้นที่ไม่อาจแก้ได้ในระยะสั้น ดังนั้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เฉพาะบางส่วนของกระบวนการผลิต จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการหน่วยงาน IT หรือ System Integrator ในการจัดการข้อมูล หรือทำ digital transformation หรือแม้แต่การเช่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง AI-Enhanced Predictive Maintenance ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เช่น บริการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบในเครื่องจักรสำคัญของ HID Global ซึ่งเป็นการใช้ AI-enhanced predictive maintenance เฉพาะในเครื่องจักรเครื่องนั้น

อุปกรณ์ AI ในโรงงาน ปรับทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ AI ในโรงงาน การให้บริการ Software อย่างระบบ ERP ของ SAPs ที่สามารถเลือกใช้เฉพาะในส่วน AI-enhanced supply chain management ในการควบคุมสินค้าคงคลังได้ โดยบริการทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าวมีจำนวนธุรกรรมและค่าบริการที่ต่ำกว่าการใช้ AI ทั้งกระบวนการผลิต ทั้งนี้อีไอซีมองว่าความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ให้มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในยุค 4.0 อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การลดลงของจำนวนประชากรวัยทำงานที่เกิดจากการลดลงของประชากรและอัตราการเกิดต่ำ เป็นเหตุให้รัฐบาลออกมาสนับสนุนให้การปฏิรูปการทำงานเป็นวาระเร่งด่วนของสังคม ทำให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในบริษัทที่คำนึงเรื่องการเติบโตขององค์กร แต่พอจะลงมือปรับปรุงจริงๆ กลับไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับบริษัทที่มีขั้นตอนในการทำงานเดิมๆ มาเป็นเวลานานหลายปี โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพในการทำงานน่าจะหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เท่ากัน

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอุปกรณ์ AI ในโรงงาน

เรามาดูกันว่ามีวิธีใดบ้างที่สามารถช่วยให้คุณใช้เวลาชั่วโมงทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันที่จริงแล้วมีหลากหลายวิธี แต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน 1 คน ต่อหน่วยเวลาหนึ่ง การทบทวนหรือปรับปรุงรายละเอียดการทำงานก็สำคัญสำหรับองค์กรโดยรวมแต่ควรคิดเรื่องของบุคลากรเป็นหลัก อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงาน นำเครื่องมือสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเข้ามาใช้ เมื่อกล่าวถึงตัวช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เราคงคิดไม่พ้นเครื่องมือที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน หรือในกลุ่มพวก RPA (Robotic Process Automation) ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรียกง่ายๆ ว่าเป็นสิ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างระบบอัตโนมัติ (Automation) ให้กับการทำงาน สิ่งนี้เองจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็น 2 เท่า เช่นเคยใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน 1 ชั่วโมงก็กลายเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้ภายใน 30 นาที ซึ่งใช้ได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีรูปแบบตายตัว หรืองานที่ต้องทำเป็นกิจวัตร ที่จะไม่ใช่แค่ประหยัดเวลาครึ่งหนึ่ง แต่บางกรณีอาจจะเสร็จภายในไม่กี่สิบนาทีได้เลย อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องมือเข้ามาใช้นั้นจำเป็นต้องมีเงินทุนและเวลาในการศึกษาเริ่มต้น ซึ่งก็มีเครื่องมือ (ซอฟต์แวร์) ที่อาจจะสเกลไม่ใหญ่เท่ากับ RPA แต่ก็สามารถจัดการตารางงานและภารกิจของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

อุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงงานอุปกรณ์ AI ให้เช่าในบริษัทอุปกรณ์ AI ให้เช่าในโรงเรียนอุปกรณ์ AI ให้เช่าในอุปกรณ์ AI ให้เช่าในหน่วยงานรัฐอุปกรณ์ AI เพื่อตรวจจับ ตรวจสอบ และช่วยลดคนทำงานด้วยระบบ AIการเก็บข้อมูลจะถูกเก็บใน Excel / Cloud Serverโปรแกรมลงทะเบียนเข้าทำงานนักเรียนเข้าเรียนด้วยการสแกนใบหน้าโปรแกรมรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์เข้าออกลาดจอดรถเข้าออกหมู่บ้านโปรแกรมวัดน้ำหนักสิ่งมีชีวิตในโรงเรือนโปรแกรมวัดขนาดวัตถุโปรแกรมนับคนเข้าออกอาคารโปรแกรมตรวจจับหมวกกันน็อคโปรแกรมนับวัตถุบนสายพานโปรแกรมอ่านตัวอักษร OCRโปรแกรมตรวจจับและนับยานพาหนะโปรแกรมตรวจจับอารมณ์บนใบหน้าโปรแกรมอ่าน Barcodeโปรแกรมวัดความสูงของวัตถุด้วยหลักการ 2 กล้องโปรแกรมคัดแยกสีของวัตถุบนสายพานโปรแกรมนับประชากรบนถนน

AI ให้เช่าในโรงงาน