รับเป็นที่ปรึกษาโครงงาน image processing และ IoT

รับเป็นที่ปรึกษาโครงงาน image processing และ IoT

รับเป็นที่ปรึกษาโครงงาน image processing และ IoT

รับเป็นที่ปรึกษาโครงงาน image processing และ IoT

ทางบริษัท next software รับผิดชอบมีดังนี้

  • ทำโครงงานให้ 70%
  • สอนโครงงาน
  • ให้คำปรึกษาโครงงาน
  • ดูแลจนได้ส่ง paper conference
  • แก้ปัญหาเรื่องโปรแกรมมิ่ง

ทางลูกค้ารับผิดชอบมีดังนี้

  • ทำโครงงานเอง 30%
  • เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
  • ศึกษางานวิจัยใหม่ๆ
  • เข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้างานที่รับมอบหมาย

ราคา 35,000 บาท ต่อโครงงาน (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

ราคา 55,000 บาท ต่อโครงงาน (สำหรับพนักงานบริษัท)

ราคา 30,000 บาท ต่อเดือน (สำหรับบริษัท)

ระยะเวลาทำโครงงาน 4 – 6 เดือน