การเปิด ปิด Relay ด้วย ESP8266 ผ่าน Blynk

เปิดปิด Relay ด้วย ESP8266 ผ่าน Blynk

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char auth[] = “”;
char ssid[] = “”; // ชื่อ WIFI ที่ใช้เชื่อมต่อ
char pass[] = “”; // รหัส WIFI ที่ใช้เชื่อมต่อ
int Relay1 = D0; // กำหนดขาใช้งาน
SimpleTimer timer;

void setup() {
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);

delay(200);

WiFi.begin(ssid, pass);
Serial.printf(“WiFi connecting to %sn”, ssid);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(“.”);
delay(400);
}
Serial.printf(“nWiFi connectednIP : “);
Serial.println(WiFi.localIP());

}

BLYNK_WRITE(V0)
{
int pinValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a variable
Serial.print(pinValue);
if (pinValue==1){
digitalWrite(Relay1, LOW); // ส่งให้ไฟติด
delay(1000); // ดีเลย์ 1000ms
//digitalWrite(Relay1, HIGH); // ส่งให้ไฟดับ
//delay(1000); // ดีเลย์ 1000ms
}
if (pinValue==0){
//digitalWrite(Relay1, LOW); // ส่งให้ไฟติด
//delay(1000); // ดีเลย์ 1000ms
digitalWrite(Relay1, HIGH); // ส่งให้ไฟดับ
delay(1000); // ดีเลย์ 1000ms
}
}

void loop() {
Blynk.run();
}

เลือกปุ่ม Button บน Blynk

 ปิด Relay ด้วย ESP8266 ผ่าน Blynk

การ setting ตัวปุ่ม Button

 เปิดปิด Relay ด้วย ESP8266 ผ่าน Blynk : Blynk คือ อะไร

Blynk คือ Application สำเร็จรูป สำหรับ งาน IOT มี ความ น่าสนใจ คือ การเขียน โปรแกรม ที่ ง่าย

ไม่ ต้องเขียน App เอง สามารถ ใช้งาน ได้อย่าง Real time สามารถ เชื่อมต่อ Device ต่าง ๆ

เข้ากับ Internet ได้ อย่างง่ายดาย ไม่ ว่า จะเป็น Arduino , Esp8266 , Esp32 , Nodemcu , Rasberry pi

นำมา แสดงบน Application ได้ อย่างง่ายดาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : app-สำเร็จรูป-blynk-nodemcu-esp8266-ตอนที่-1-blynk-คืออะไร

หมาย เหตุท้าย : รับสอนPython

หาก คุณ ชอบ บทความ นี้ อย่าลืม คลิก❤ ด้านล่าง เพื่อ แนะนำ และ ถ้า คุณ มี คำถาม ใด ๆ แสดง ความคิดเห็น และฉัน จะ พยายาม

อย่าง ดี ที่ สุดที่จะตอบ คุณสามารถติดตามฉันบน facebook page (https://www.facebook.com/nextsoftwarehousethailand/) และสามารถส่งอีเมลถึงฉัน